Periodieke ANBI-gift

Inwoners van de stad Tholen hebben in hun brievenbus een OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE GIFT ontvangen.

Wij proberen samen met de bevolking tot een financieel sterke stichting te komen.

Daarvoor hebben wij uw vrijwillige bijdrage nodig en deze gift is zelfs aftrekbaar van uw inkomstenbelasting mits u 5 jaar achtereen deze gift aan de stichting wilt overmaken.

In plaats van het opsturen van de Overeenkomst bieden wij u de mogelijkheid dit on-line te doen. Vult u daarom onderstaande gegevens in en verstuur deze.

  ____________________________________________________________________________________
  OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE GIFT

  De ondergetekende (achternaam schenker)*
  verklaart een periodieke gift te doen aan Stichting Tholen Sterk.
  De gift wordt tot wederopzegging (minstens vijf jaar) gedaan en bestaat uit een vast bedrag van:
  per jaar,
  zegge * euro per jaar.
  I.v.m. administratieve kosten is het minimumbedrag €10,00 per jaar.

  De eerste gift vindt plaats in*:

  Gegevens van de schenker

  Gegevens echtgeno(o)t(te)/geregistreerd partner van de schenker

  Doorlopende SEPA-machtiging voor automatische incasso
  Ik machtig hierbij Stichting Tholen Sterk om mijn periodieke gift in gelijke termijnen per
  maandkwartaalhalfjaarjaar*
  af te schrijven van rekeningnummer: IBAN*

  Door het verzenden van dit formulier geeft de schenker - alsmede zijn/haar partner die hierboven wordt genoemd - toestemming aan Stichting Tholen Sterk om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om bovengenoemd bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Tholen Sterk (incassant ID Tholen Sterk: NL77 RABO 0319 0403 99). Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u die laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

  Ik/wij verklaren dat alle door mij/ons verstrekte personalia naar mijn/onze beste weten juist en volledig zijn.

  *verplichte rubriek