Huisregels Tholen Sterk

Door betreden van het festivalterrein of het kopen van een kaartje gaat de bezoeker akkoord met de huisregels van Stichting Tholen Sterk.

ALGEMEEN

Stichting Tholen Sterk, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en / of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden.

LEEFTIJD

Voor de Havendagen 2024 geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht. Indien geen geldig fysiek legitimatiebewijs getoond kan worden zal de toegang tot het evenement geweigerd worden.

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID

Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de “Zero Tolerance” regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft- en harddrugs zijn toegestaan op het terrein. Tevens is het voorhanden hebben van stoffen welke gelinkt worden aan verdovende middelen verboden. Ook het gebruik of voorhanden hebben van lachgas is verboden in en om het evenemententerrein.

Bij elke hoeveelheid aan verdovende middelen dan wel het dealen hierin, zal de politie hiervan in kennis worden gesteld.

TOEGANG

Om toegang te krijgen tot de feestavonden in de feesttent dient de bezoeker in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar via de online ticketverkoop van Stichting Tholen Sterk.

Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden. Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen, bij de entree van de feesttent, een polsbandje waarmee alcoholhoudende consumpties gekocht en genuttigd kunnen worden. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar krijgen een polsbandje waarmee louter alcoholvrije consumpties aangeschaft kunnen worden.

TOEGANG ONDER INVLOED

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden bij controle of constatering van het terrein verwijderd.

Indien op vrijdag de toegang wordt ontzegd, kan deze ontzegging ook voor de zaterdag opgelegd worden.

TOEGANGSCONTROLE

Iedere bezoeker kan bij het betreden van de feesttent tijdens de feestavonden worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker en wordt er gekeken in de tas die de klant met zich voert. De klant kan tevens bij de toegang aan een onderzoek aan de kleding worden onderworpen. Dit onderzoek wordt indien mogelijk door een (veiligheids)medewerker van hetzelfde geslacht uitgevoerd.

Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings-) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

KLEDING

Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Ook voetbalshirts zijn niet toegestaan. Hierop zal worden gecontroleerd bij de ingang. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.

HET IS NIET TOEGESTAAN HET EVENEMENT TE BETREDEN MET:

 • Softdrugs;
 • Harddrugs of soortgelijke middelen die eenzelfde uitwerking hebben;
 • Etenswaren;
 • (alcoholische) Dranken;
 • Glaswerk;
 • Blikjes;
 • (huis) Dieren;
 • Voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen;
 • Slag-, steek-, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend;
 • Spuitbussen;
 • Verstuivers;
 • Vuurwerk;
 • Fakkels;
 • Professionele video-, audio-, opname- en fotoapparatuur. Compacte digitale camera’s en mobiele telefoons zijn wel toegestaan;

Dit alles op straffe van inbeslagname en / of aangifte. Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein.

DIEFSTAL EN VERLIES

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. Stichting Tholen Sterk is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

MUNTEN

Drank en eten kan worden betaald met consumptiemunten van Stichting Tholen Sterk. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant, als met pinpas kan worden betaald.

Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor de betreffende editie geldig, Deze munten kunnen niet worden ingewisseld.

TOILETTEN

Op het terrein zijn voldoende toiletten te vinden, welk gratis toegankelijk zijn. Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk één toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Rode Kruis / EHBO

Op het festivalterrein is een uitgebreide Rode Kruis-post aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen zoals een pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van het Rode Kruis de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg te allen tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties.

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

VOORWERPEN EN OBJECTEN

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

PARKEREN/RIJWIELSTALLING

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

GELUIDSNIVEAU

Op het evenemententerrein kan soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor.

ROKEN

In de feesttent en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

EIGEN RISICO

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Stichting Tholen Sterk, dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient de bezoeker het evenementen terrein direct te verlaten.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mochten er vragen, twijfels of opmerkingen zijn, neem dan contact op met de organisatie.

Het is verboden om backstage te komen, tenzij onder begeleiding van een vrijwilliger. Dit geldt overigens ook voor de ruimtes die in gebruik zijn bij de organisatie.