Financieel verslag Stichting Tholen 650 jaar

Balans per 31 december 2016
Debiteuren € 1.874 Kapitaal € 10.583
Omzetbelasting € 5.237 Crediteuren € 3.119
Overige vorderingen € 41 Overige schulden € 396
Liquide middelen € 6.946
€ 14.098 € 14.098
Liquidatiebalans per 28 juni 2017
Liquide middelen € 11.684 Kapitaal € 11.684
€ 11.684 € 11.684
Resultatenrekening
31-12-2016 2015
Opbrengsten
Netto omzet  € 115.678  € 19.484
Inkopen
Kosten van grond- en hulpstoffen,
inkoopprijs van de verkopen  € 107.316  € 278
Overige bedrijfskosten
Kantoorkosten  € 14  € 173
Verkoopkosten  € 9.883  € 1.702
Andere kosten  € 5.096  € 1.162
 € 14.993  € 3.037
Financiele baten en lasten
Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten  € 418  € 110
Bijzondere baten en lasten
Kleine ondernemersregeling  € –  € 330
Saldo winstberekening  € -7.049  € 16.389
========== ==========

De totale netto omzet bedraagt over 2016 € 115.678, deze bestaat uit ontvangen sponsorgelden, subsidies, giften, collectes en de verkoop van Tholen650jaar-munten.

De totale inkoopprijs van de verkopen bedraagt over 2016 € 107.316, deze bestaat uit de kosten voor de aanschaf van materialen, het inhuren van geluid en licht en het inhuren van artiesten voor de diverse activiteiten.

De totale overige bedrijfskosten bedragen over 2016 € 14.993, dit betreft kantoor- en verkoopkosten en de kosten van noodzakelijke verzekeringen.

De totale financiële baten en lasten bedragen over 2016 € 418. Per saldo is er sprake van een financiële last, met name als gevolg van bankkosten.

In de periode tussen 1 januari 2017 en 28 juni 2017 hebben er nog financiële afwikkelingen plaatsgevonden zoals het alsnog hebben kunnen incasseren van openstaande facturen en de definitieve BTW-verrekening, alsmede zijn er ook een beperkt aantal kosten gemaakt. Hieronder zijn onder andere begrepen de bankkosten. Per saldo is er in het jaar 2017 nog een positief resultaat behaald van €1.101.

Omdat de Stichting Tholen 650 jaar is opgeheven is het kapitaal overgeboekt naar de bankrekening van de Stichting Tholen Sterk.